Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Asfaltový penetrační nátěr ekologický 5l
 • SPS Asfaltový penetrační nátěr ekologický 5l
 • SPS Asfaltový penetrační nátěr ekologický 5l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Asfaltový penetrační nátěr ekologický 5l

Průměrné hodnocení 
2
1 659,00 Kč 1659

Vysoce odolný nátěr na asfaltové bázi, určený pro ochranu veškerých venkovních dřevěných a betonových prvků technického charakteru. Produkt má charakteristické černohnědé zabarvení. Velice snadno se vsakuje. Nátěr vytváří prostředí dlouhodobě odolné vůči povětrnostním vlivům, alkáliím, kyselinám, škůdcům a plísním. Odpuzuje vodu. Po zaschnutí ekologický. Překrývá také karbolineové nátěry.

Barevný odstín
Velikost balení
Počet
Zboží je skladem

 

Popis

Vysoce odolný nátěr na asfaltové bázi (rozpouštědlový nátěr), který je určený pro ochranu veškerých dřevěných a betonových prvků technického charakteru. Výborně se tak hodí např. na dřevěné pražce, ploty, hrazení, betonová sila, apod. Velice snadno se vsakuje pod povrch a vytváří voděodolnou bariéru. Nátěr vytváří prostředí dlouhodobě odolné vůči povětrnostním vlivům, alkáliím, kyselinám, škůdcům, plísním a hnilobám. Zároveň dovoluje podkladu přirozeně dýchat, je mikroporézní. Dobře kryje. Produkt má charakteristické černohnědé matné zabarvení. Po zaschnutí je ekologický, nijak nezatěžuje životní prostředí nebo pokožku. K nátěru objektů umístěných v zemi je vhodnější Černý tér. Velice snadno se aplikuje i na hrubé povrchy. Spotřeba silně závisí na druhu povrchu, orientačně 9 m2/litr při jednom nátěru. Doporučené jsou 2 vrstvy. Vhodné aplikovat štětcem nebo válečkem. Pro venkovní použití.

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců a válečků a brusných materiálů.
 

Oblast použití

Vhodný k dlouhodobé ochraně dřevěných a betonových prvků technického charakteru - dřevěných pražců, plotů, hrazení, betonu apod. Ekologicky nezatěžuje životní prostředí. Velice snadno se aplikuje i na hrubé povrchy. 

Vlastnosti produktu

 • vytváří prostředí dlouhodobě odolné vůči povětrnostním vlivům, alkáliím, kyselinám, hnilobám, plísním a škůdcům
 • voděodolný
 • hluboce penetrační
 • dlouhodobý účinek
 • po zaschnutí ekologický, nijak nezatěžuje životní prostředí
 • možné přetírat staré karbolineové nátěry
 • dobře kryje
 • matné provedení

 

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Povrch musí být suchý a zbavený mastnoty. Před aplikací se může povrch lehce obrousit a odprášit. Nátěr se neředí.Doporučený počet nátěrů

 •  1 - 2 vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 4 hodiny
 • proti doteku - 6 hodin
 • pro nátěr další vrstvy - cca 24 hodin

 

Velikost balení

 • 5 litrů

 

Vydatnost

 • vysoce závislá na druhu povrchu, orientačně 9 m2/litr při jedné vrstvě

 

Způsob nanášení

 • štětec
 • váleček

 

Ředidla

 • čištění nástrojů: jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

Barevné odstíny

 • černá
4 / 5
2016-05-11

splnil vše dle očekávání, nevymývá se, doporučuji

5 / 5
2016-04-30

Nátěr se velice dobře vpíjí do dřeva, nezanechává žádnou šlupku na povrchu, práce je s ním dobrá. Ošetřené části jsou i po době ve venkovním prostředí stále chráněné, není nutné přetírat. Z povrchu se nic neuvolňuje, nemaže. Hurda

Napište vlastní komentář

Ke stažení

technický list

Ke stažení (562.03k)Spotřeba9 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2 vrstvy
Způsob aplikaceštětec, váleček
Ředěníneředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledmat
Bázerozpouštědlový nátěr, asfaltová báze
Schnutísuché po 4-6 hodinách, přetíratelné po 24 hodinách
Nabídka odstínůčerná


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici, kategorie 1, H372

Nebezpečí při vdechnutí, kategorie 1, H304

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 2, H411

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované

expozici

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm

a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý (CO2),

pěnou, hasícím práškem, vodní sprchou

P260 - Nevdechujte páry.

P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P301+P310+P331 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal

těsně uzavřený.

P405 - Skladujte uzamčené.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 - Uniklý produkt seberte.

P501 - Odstraňte obsah/obal na sběrném místě pro nebezpečný nebo

speciální odpad v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo

mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

         
Změnit nastavení cookies