Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Barva na silnici 0,75l
 • SPS Barva na silnici 0,75l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Barva na silnici 0,75l

Průměrné hodnocení 
1
569,42 Kč

Prémiová a vysoce odolná barva pro asfalt, beton a kámen ve venkovním i vnitřním prostředí. Vhodná také pro izolaci skvrn na omítkách. Nátěr je na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a je tixotropní - tím překonává o několik tříd klasické akrylátové barvy, které jsou běžně používané na silnicích. Mimořádných 70% obsahu sušiny. Vytváří matně bílý povrch, který neklouže a v nočních hodinách je dobře viditelný. 

Barevný odstín
Velikost balení
Vzhled
Počet
Zboží je skladem

 

Popis

Prémiová a extrémně odolná Barva na silnici v profesionální kvalitě, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a tixotropní strukturou. Díky této speciální receptuře překonává o několik tříd klasické akrylátové barvy, které jsou běžně používané na silnicích. Disponuje mimořádným obsahem sušiny 70%. Nátěr odolává vysokému mechanickému zatížení, je rychleschnoucí, v bílém matném provedení a neklouže. Produkt je dobře viditelný v nočních hodinách. Určený pro asfaltové, betonové a kamenné povrchy. Velice snadná aplikace, nevytváří žmolky. Zároveň je vhodný jako izolační nátěr pro omítky, kdy účinně zakrývá stopy po vodě, plísni, rzi, nikotinu apod. Takto ošetřené plochy lze poté snadno přemalovat klasickými malířskými barvami. Pro použití venku i v interiéru. 

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců.
 

Oblast použití

Barva na silnici je ideální pro nátěr asfaltových, betonových a kamenných ploch. Vytváří mimořádně odolnou vrstvu v matně bílém provedení. Povrch neklouže a je dobře viditelný. Vhodný také jako izolační nátěr pro omítky - lze pak snadno přemalovat.
 

Vlastnosti produktu

 • mimořádně odolná povrchová úprava
 • na speciální bázi modifikované alkydové pryskyřice, tixotropní
 • rychleschnoucí
 • vhodný také jako izolační nátěr pro omítky, lze poté přetírat
 • dobrá viditelnost během nočních hodin
 • vysoký obsah sušiny 70%

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Produkt se neředí.
 • neošetřený povrch - asfalt, kámen, beton: Odmastit a odprášit. Aplikovat nátěr na silnici 1 -2 vrstvách.
 • použití jako izolační nátěr pro omítky: Povrch odmastit a omýt vodou. Po oschnutí aplikovat 2 vrstvy nátěru. Mezi vrstvami je vhodné povrch lehce zbrousit a odprášit.Doporučený počet nátěrů

 •  1 - 2 vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 2 hodiny
 • pro nátěr další vrstvy - cca 18 hodin

 

Velikost balení

 • 750 ml

 

Báze

 • modifikovaná alkydová pryskyřice, tixotropní
 

Podíl pevné složky 

 • 70% hmotnosti
 
 

Vydatnost

 • 8 m2/litr při jedné vrstvě nátěru

 

Způsob nanášení

 • štětec plochý nebo kulatý pro alkydové nátěry
 • váleček
 • stříkání

 

Ředidla 

 • čištění nástrojů: jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

 

Barevné odstíny

 • bílá
4 / 5
2015-06-04

přilne dobře, odolný povrch, hustá konzistence

Napište vlastní komentář

Ke stažení

technický list

Ke stažení (561.02k)Spotřeba8 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2 vrstvy
Způsob aplikaceštětec, váleček
Ředěníneředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledmat
Bázerozpouštědlový nátěr, báze modifikované alkydové pryskyřice
Podíl pevné složky (sušina)70% hmotnosti
Schnutísuché po 2 hodinách, přetíratelné po 18 hodinách
Rozsah tónováníbílá


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice,

kategorie 1, H372

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 2, H411

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo

opakované expozici.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a

ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

         
Změnit nastavení cookies