Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Sleva

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

Spraytone Značkovací reflexní sprej 400ml

230,17 Kč 280,17 Kč

Kvalitní značkovací sprej s vysokým obsahem fluerescenčních pigmentů, díky kterým je snadno viditelný za každých podmínek. Vhodný do venkovního i vnitřního prostředí. Nabízí vysokou kryvost a rychlou dobu schnutí. Ideální pro různé typy povrchů - asfalt, dřevo, kov, beton, hlína, kámen a keramika, plasty apod. Je také ideální pro znační veškerých stavebních prací.

Barevný odstín
Velikost balení
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

 

Popis

Kvalitní značkovací sprej s vysokým obsahem fluorescenčních pigmentů, díky kterým je snadno viditelný za každých podmínek. Disponuje vysokou kryvostí a rychlou dobou schnutí. Je vhodný pro širokou škálu povrchů - asfalt, dřevo, kov, beton, hlína, kámen a keramika a další. Je také ideální pro značení veškerých stavebních prací a pro práci v lesnictví. Není toxický, nezatěžuje životní prostředí. Vydatnost je 1-2 m2 na balení 400ml při jedné vrstvě. Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Fluorescenční pigmenty nemají stálou odolnost vůči slunečnímu záření. Ve venkovním prostředí je tak nástřik viditelný po dobu cca 4 měsíců. V interiéru je doba viditelnost podstatně delší.

Oblast použití

Sprej je vhodný na různé typy povrchů - asfalt, dřevo, kovy, beton, tvrdé plasty, keramika, kámen apod. Vytváří velice dobře viditelný reflexní povrch.
 

Vlastnosti produktu

 • vhodný pro širokou škálu povrchů ve venkovním i interiérovém prostředí
 • rychleschnoucí
 • ideální také pro značení stavebních prací a práce v lesnictví
 • obsahuje vysoké množství fluorescenčních pigmentů, které jsou snadno vidět za každých podmínek
 • není toxický, nezatěžuje životní prostředí
 • lze aplikovat i v nízkých teplotách

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Sprej aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Vrstva je suchá po cca 10-15 minutách. V případě potřeby lze nástřik po zaschnutí opakovat. Po použití obraťte sprej a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze plyn.
 
 

Doba schnutí

 • pro nástřik další vrstvy - 10 minut
 • kompletní zaschnutí nástřiku - 10 - 15 minut
 
 

Velikost balení

 • 400 ml

 

Báze

 • akrylát
 

Vydatnost

 • 1 - 2 m2 na balení 400ml

 

Způsob nanášení

 • stříkání

 

Barevné odstíny

 • žlutá - reflexní nebo oranžová - reflexní

Buďte první, kdo napíše komentář !

0 / 5
2023-05-23
Těšíme se na Vaši recenzi!

Těšíme se na Vaši recenzi!Spotřeba1-2 m2/1 balení 400ml při jedné vrstvě
Způsob aplikacestříkání
Vzhledreflexní
Bázerozpouštědlový nátěr, báze akrylátové pryskyřice
Schnutív případě potřeby další vrstvu nanášet po 10 min
Nabídka odstínůrůzné odstíny dle výběru u produktu


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Aerosol, kategorie 1, H222, H229

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2, H319

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice,

kategorie 3, narkotické účinky, H336

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě

přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH208 - Obsahuje 4-morfolinkarbaldehyd

(4394-85-8)(224-518-3).

Může vyvolat alergickou reakci. EUH208

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies