Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Černý tér ekologický 2,5l
Sleva
 • SPS Černý tér ekologický 2,5l
 • SPS Černý tér ekologický 2,5l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Černý tér ekologický 2,5l

Průměrné hodnocení 
6
662,56 Kč 792,56 Kč

Černý tér je produkt na asfaltové bázi, určený pro dlouhodobou ochranu venkovních dřevěných, betonových a železných prvků umístěných pod povrchem země. Nátěr vytváří prostředí odolné vůči škůdcům, plísním, hnilobám a vodě po dlouhou dobu. Je hutný, po zaschnutí je ekologický, nijak nenarušuje životní prostředí. Vytváří silnou vrstvu.

Barevný odstín
Velikost balení
Počet
Zboží je skladem

 

Popis

Černý tér je produkt na asfaltové bázi (rozpouštědlový nátěr), určený pro ochranu dřeva, železných prvků a betonu umístěných pod povrchem země. Nátěr vytváří prostředí odolné vůči škůdcům, plísním, hnilobám a vodě. Zajišťuje dlouhodobou ochranu a dobře se vsakuje pod povrch ošetřovaných předmětů. Produkt může být také aplikován na dřevo ošetřené karbolineem, výborně ho překryje a nabízí mnohem vyšší ochranu. Má charakteristické černé zabarvení a saténově - matný vzhled. Černý tér je po zaschnutí netoxický, nijak nezatěžuje životní prostředí a je konzistenčně hutný. Spotřeba silně závisí na druhu povrchu, orientačně 8 m2/litr při jednom nátěru. Doporučené jsou 2 vrstvy. Možné aplikovat štětcem nebo válečkem. Pro venkovní použití.

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců a válečků a brusných materiálů.
 

Oblast použití

Černý tér zajišťuje dlouhodobou ochranu veškerým dřevěným, betonovým a železným prvkům umístěných pod povrchem země. Jednoduše se aplikuje i na hrubé povrchy. Po zaschnutí je ekologický, nijak nezatěžuje životní prostředí.

Vlastnosti produktu

 • vytváří prostředí odolné vůči škůdcům, plísním, hnilobám a vodě
 • hluboce penetrační
 • dlouhodobý účinek
 • po zaschnutí ekologický, nijak nezatěžuje životní prostředí
 • možné přetírat staré karbolineové nátěry
 • dobře kryje
 • saténově - matné provedení
 • silná vrstva, hutná konzistence

 

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Povrch musí být suchý a zbavený mastnoty. Staré odlupující se nátěry je vhodné odstranit. Před aplikací se může povrch lehce obrousit a odprášit. Nátěr se neředí.Doporučený počet nátěrů

 •  1 - 2 vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 6 hodin
 • proti doteku - 8 hodin
 • pro nátěr další vrstvy - cca 24 hodin

 

Velikost balení

 • 2,5 litru 

 

Vydatnost

 • 8 m2/litr (vysoce závislá na druhu povrchu) při jedné vrstvě nátěru

 

Způsob nanášení

 • štětec
 • váleček

 

Ředidla

 • čištění nástrojů : jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

 

Barevné odstíny

 • černá
4 / 5
2015-12-10

nátěr je dobrý, poměrně snadný na aplikaci

5 / 5
2015-10-02

silný nátěr

5 / 5
2015-08-26

impregnovaná spodní část kůlu do země, aplikace byla snadná, nesmrdí, stačila jedna vrstva, nátěr je vydatný

5 / 5
2015-08-01

hutný, bez zápachu, kvalitní

5 / 5
2015-06-19

s nátěrem se pracuje dobře, dobře přilne k povrchu, suchý přes noc

5 / 5
2015-05-04

nátěr nijak nezapáchá, vytváří silnou černou vrstvu, aplikace je snadná a nijak barva nelepí.. pro kůly do země ideální

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (206.62k)

technický list

Ke stažení (558.15k)Spotřeba8 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2 vrstvy
Způsob aplikaceštětec, váleček
Ředěníneředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledsaténový mat
Bázerozpouštědlový nátěr, asfaltová báze
Schnutísuché po 6-8 hodinách, přetíratelné po 24 hodinách
Nabídka odstínůčerná


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici,

kategorie 1, H372

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 3, H412

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání

kůže, EUH066

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované

expozici

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm

a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý (CO2),

pěnou, hasícím práškem, vodní sprchou

P260 - Nevdechujte páry.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal

těsně uzavřený.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 - Odstraňte obsah/obal na sběrném místě pro nebezpečný nebo

speciální odpad v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo

mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

      
Změnit nastavení cookies