Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Olej na zahradní nábytek 5l
 • SPS Olej na zahradní nábytek 5l
 • SPS Olej na zahradní nábytek 5l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Olej na zahradní nábytek 5l

2 429,00 Kč 2429

Olej na přírodní bázi pro dlouhodobou ochranu a regeneraci dřevěného nábytku a jiných doplňků z tvrdého dřeva - buk, dub, týk, meranti, ratan apod. ve venkovním i vnitřním prostředí. Olej disponuje vynikající penetrační schopností, dřevu navrací jeho původní zdravě sytý odstín, zabraňuje šedivění a dovoluje mu přirozeně dýchat. Povrch je voděodolný, odpuzuje nečistoty a UV záření. Velice snadno se aplikuje.

Velikost balení
Počet
Zboží je skladem

 

Popis

Olej na přírodní bázi pro dlouhodobou ochranu a regeneraci venkovního dřevěného nábytku a jiných doplňků z tvrdého dřeva - buk, dub, týk, meranti, ratan apod. Impregnovanému dřevu navrací jeho přirozený odstín. Olej proniká hluboko pod povrch. Starým dřevinám opět navrací přirozeně zdravý vzhled. Zároveň zabraňuje šedivění, odpuzuje nečistoty, je voděodolný, chrání vůči UV záření a dovoluje dřevu přirozeně dýchat. Produkt má své specifické olejové zabarvení (zlatě týkové). Vydatnost je cca 10m2/litr - záleží na typu povrchu a jeho celkovém stavu. Doporučená je 1 vrstva. Obnovení se doporučuje provádět dle vizuální potřeby, v řádu jednou po několika sezonách. Pro použití venku.

Neváhejte a napište si o natřený vzorek přímo k Vám domů! Zašlete pouze zprávu s vybraným produktem a Vaší adresou přes zákaznickou linku v pravém sloupečku.

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců a válečků a brusných materiálů.
 

Oblast použití 

Ideální nátěr pro ochranu a regeneraci tvrdého dřeva - buk, dub, týk, meranti, ratan, bambus apod.

TIP
Olej aplikujte rovnoměrně po ploše a v dostatečném množství. Celý povrch následně otřete suchým hadříkem, odstraníte tak přebytečný nátěr, který by mohl vytvářet fleky.
 

Vlastnosti produktu

 • vysoká regenerační schopnost oleje
 • starému dřevu navrací jeho přirozený zdravý vzhled
 • olej proniká hluboko do podkladu, vysoká penetrační schopnost
 • voděodolný
 • určený pro tvrdší typy dřevin
 • ochrana vůči nečistotám, snadná údržba ploch
 • jednoduchá aplikaceDoporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • příprava povrchu: Podklad musí být suchý, čistý a zbavený mastnoty. V případě poškozeného zestárlého dřeva je vhodné povrch obrousit a následně odprášit.

   

Doporučený počet nátěrů

 •  1 vrstva
 
 

Velikost balení

 • 5 litrů

 

Báze

 • přírodní oleje
 

Vydatnost

 • velice záleží na druhu povrchu a jeho stavu, pro orientaci 10 m2/litr

 

Způsob nanášení

 • štětec
 • hadřík

 

Ředidla

 • čištění nátrojů - jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

 

Barevné odstíny

 • specifické olejové zabarvení, zlatě týkové

Buďte první, kdo napíše komentář !

0 / 5
2023-07-22
Těšíme se na Vaši recenzi!

Těšíme se na Vaši recenzi!

Ke stažení

vzorník

Ke stažení (18.04k)

technický list

Ke stažení (550.51k)Spotřeba10 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev1 vrstva
Způsob aplikaceštětec, hadřík pro stírání přebytků oleje (nesmí pouštět vlákna)
Ředěníneředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledmat
Bázepřírodní oleje
Nabídka odstínůtýk


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Nebezpečí při vdechnutí, kategorie 1, H304

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 2, H411

Signální slovo (CLP)Varování

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,

ochranné brýle, obličejový štít.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal

těsně uzavřený.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži

vodou/osprchujte.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek

výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

         
Změnit nastavení cookies