Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Terpentýnový olej 450g
  • Terpentýnový olej 450g

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

Terpentýnový olej 450g

214,05 Kč

Terpentýnový olej pro ředění nátěrových hmot. Zároveň je vhodný k očištění použitých nástrojů od barev a laků. Vždy dbejte na slučitelnost s konkrétním typem nátěrové hmoty.

Velikost balení
Počet
Zboží je skladem

Terpentýnový olej pro ředění nátěrových hmot. Zároveň je vhodný k očištění použitých nástrojů od barev a laků. Vždy dbejte na slučitelnost s konkrétním typem nátěrové hmoty.

Buďte první, kdo napíše komentář !

0 / 5
2023-05-23
Těšíme se na Vaši recenzi!

Těšíme se na Vaši recenzi!


Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4 (*); H332

Acute Tox. 4 (*); H312

Acute Tox. 4 (*); H302

Asp. Tox. 1; H304

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 2; H411

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 - Odstraňte obsah/obal na sběrném místě pro nebezpečný nebo

speciální odpad v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo

mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

         
Změnit nastavení cookies