Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
White spirit lakový benzín 700ml
  • White spirit lakový benzín 700ml

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

White spirit lakový benzín 700ml

139,00 Kč 139

White spirit (lakový benzín) pro ředění nátěrových hmot. Zároveň je vhodný k očištění použitých nástrojů od barev a laků. Vždy dbejte na slučitelnost s konkrétním typem nátěrové hmoty.

Velikost balení
Počet
Zboží je skladem

White spirit (lakový benzín) pro ředění nátěrových hmot. Zároveň je vhodný k očištění použitých nástrojů od barev a laků. Vždy dbejte na slučitelnost s konkrétním typem nátěrové hmoty.

Buďte první, kdo napíše komentář !

0 / 5
2023-06-17
Těšíme se na Vaši recenzi!

Těšíme se na Vaši recenzi!


Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 2, H411

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované

expozici

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm

a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte

kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal na sběrném místě pro nebezpečný nebo

speciální odpad v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo

mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

         
Změnit nastavení cookies